Privacyverklaring Goudpunt

A. VOORAFGAAND

Deze pagina is het laatst aangepast op 16.01.2023

De heer Ronny Claeys, natuurlijke persoon met ondernemingsnummer 0672.539.305 en met handelsnaam GOUDPUNT (hierna: “GOUDPUNT”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u verstrekt en de privacyverklaring die daarop van toepassing is.

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in de Europese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 2018[1] (Hierna: ‘AVG’) en de wet van 30 juli 2018[2] (hierna: ‘Privacywet’)

Met deze privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe wij de persoonsgegevens, die u ons verstrekt, geautomatiseerd verwerken.

B. GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De contactpersoon voor de verwerking van uw persoonsgegevens (de verwerkingsverantwoordelijke) is de heer Ronny Claeys, natuurlijke persoon met ondernemingsnummer 0672.539.305 en gevestigd te 9320 Erembodegem (Aalst), Groeneweg 17.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam;
 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Vestigingsadres;
 • Telefoonnummer;

C. RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten-, leveranciers en orderbeheer en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, op basis van artikel 6.1. van de AVG, en meer in het bijzonder op grond van:

 • artikel 6.1.a.: uw toestemming
 • artikel 6.1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • artikel 6.1.c.: wettelijke verplichting
 • artikel 6.1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u steeds het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

D. MEDEDELING AAN DERDEN

Wij kunnen de gegevens die u heeft bezorgd overmaken aan een derden. Wij werken namelijk samen met bepaalde dienstverleners (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, consultants, boekhouders, advocaten,…).

Voormelde derden evenals onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

E. BEWAARPERIODE

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen).

Als u een contact- of aanmeldformulier invult, dan wel een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons meedeelt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige bewoordingen en afhandeling daarvan.

F. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kan uw onderstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan ronny@goudpunt.be of per post aan GOUDPUNT te  9320 Erembodegem (Aalst), Groeneweg 17.

Conform de AVG en de Privacywet kan u:

 • te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig;
 • uw persoonsgegevens laten verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • kopie bekomen (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van uw persoonsgegevens en deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap;

U heeft daarenboven steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

G. KLACHTEN

Indien u klachten, vragen of opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per post aan GOUDPUNT te  9320 Erembodegem (Aalst), Groeneweg 17 of via e-mail aan ronny@goudpunt.be

U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

H. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Goudpunt behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er kennis van krijgt.

 

 

[1] Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

[2] Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens